Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm