Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2020

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm