Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh đối với Lớp đào tạo nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa IV năm 2020 tại Hà Nội

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm