Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên/chuyên viên chính/lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm