Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm