Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, cấp phòng

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm