Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư, công chứng tại Khánh Hòa

03/03/2017

Dự kiến nhận hồ sơ hết ngày 19/5/2017

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 9 tại Khánh Hòa

03/03/2017

Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết 24/3/2017