Công văn về việc thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của BNV đợt 2 năm 2018

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm