Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm