Thông báo bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm