Thông báo kết quả thanh lý tài sản đợt 2 năm 2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm