Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

Ngày 07/01/2021, Đảng bộ Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Cao Xuân Thủy -  Phó chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp và đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Học viện Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Đảng bộ Học viện Tư pháp hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 95 đảng viên, trong đó có 94 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.
Năm 2020 là một năm khó khăn cho cả thế giới. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn đến sức khỏe, tinh thần và kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch dạy và học của các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong những tháng đầu năm 2020 của Học viện Tư pháp. Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo quyết liệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời lãnh đạo thay đổi hướng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ hình thức tập trung sang kết hợp giữa hình thức tập trung và từ xa theo phương thức trực tuyến.
Năm 2020 cũng là năm Học viện Tư pháp có sự thay đổi nhân sự người đứng đầu Học viện (Giám đốc Học viện Tư pháp được điều động sang công tác tại Trường Đại học Luật Hà Nội; nhiệm vụ phụ trách Học viện được giao cho 01 Phó Giám đốc Học viện).
Mặc dù bối cảnh không thuận lợi như trên nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành Tư pháp, toàn Đảng bộ Học viện Tư pháp đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Toàn Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tập trung lãnh đạo việc quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 và đóng góp quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; tổ chức, cán bộ; tài chính, kế toán; xây dựng cơ sở vật chất; tư vấn pháp luật; hành chính - tổng hợp; thi đua, khen thưởng; một số lĩnh vực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch phê duyệt. Đảng viên, quần chúng của Học viện chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của Học viện và của Bộ, ngành Tư pháp.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhiều đơn vị đã chủ động, khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và xây dựng, ban hành kế hoạch của Học viện và đơn vị để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Công tác chỉ đạo điều hành trong toàn Học viện được Lãnh đạo Học viện thực hiện quyết liệt, thống nhất, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp trên và Bộ Tư pháp.
Nhờ đó, Học viện Tư pháp đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mặt công tác theo Kế hoạch công tác năm 2020 được phê duyệt; công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Bộ, ngành Tư pháp, đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được giao; công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có nhiều đổi mới, số lượng hoạt động nghiên cứu tăng so với năm 2019; Tạp chí Nghề luật tiếp tục là cơ quan ngôn luận, diễn đàn trao đổi chuyên môn và đồng hành cùng với các sự kiện lớn của Học viện Tư pháp, của Ngành và đất nước; công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là việc triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố và kiện toàn, từng bước đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, nhiều văn bản thế chế nội bộ quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động, điều hành, quản trị nội bộ được ban hành; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng; Công tác Đảng được thực hiện bài bản, đồng bộ, toàn diện, đúng quy định. Công tác đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và vì cộng đồng; đời sống, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động được duy trì ổn định.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng của Đảng bộ Học viện vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số nhiệm vụ về xây dựng thể chế, nghiên cứu khoa học chưa hoàn thành theo đúng tiến độ; việc thực hiện đánh giá kết quả sinh hoạt hàng tháng, hàng quý theo Hướng dẫn số 10/2018 của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương chưa đảm bảo thường xuyên, đầy đủ; kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ nhìn chung chưa đồng đều; chưa có nhiều hoạt động liên chi bộ để tăng cường tính liên kết trong công tác Đảng.
Khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm đó và phát huy kết quả đã đạt được của công tác xây dựng Đảng trong năm 2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Học viện Tư pháp năm 2021 với các mặt công tác chính:
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và hội nhập quốc tế; Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình mới của Học viện; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Học viện Tư pháp, Quyết định sửa đổi Quyết định 2229/QĐ/BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp; Tiếp tục rà soát, xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định, đề án thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện Tư pháp; Giữ vững tiến độ các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2020 chuyển sang; hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng mới theo kế hoạch năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống theo hệ thống tín chỉ phù hợp với quy định mới của pháp luật; triển khai xây dựng bài giảng, học liệu thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án “Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào” từ nguồn ngân sách của Chính phủ Việt Nam theo Kế hoạch được phê duyệt năm 2021; Tiếp tục tổ chức thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 của Học viện Tư pháp. Tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.
Về công tác xây dựng Đảng chú trọng vào các lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng với chỉ tiêu phấn đấu năm 2021: Đảm bảo 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Tư pháp; Phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% tổ chức đảng đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu trên 95% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu kết nạp từ 3-5 đảng viên mới trong năm; Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp củacán bộ, công chức, viên chức ngànhTư pháp; Đảm bảo 100% chi bộ trực thuộc sinh hoạt đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả; 100% tổ chức đảng tự kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác và kiểm tra, giám sát ít nhất là 20% đảng viên trong tổ chức mình; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức ít nhất 02 Đoàn Kiểm tra, Đoàn Giám sát đối với các chi bộ trực thuộc; Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chi Hội Cựu chiến binh Học viện phấn đấu đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh chúc mừng Đảng bộ Học viện Tư pháp đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Học viện Tư pháp đã đạt được, đặc biệt biểu dương các hoạt động mà Đảng ủy và Ban giám đốc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện trong năm 2020. Hội nghị tổng kết hôm nay đã khép lại một năm với nhiều hoạt động đạt kết quả tốt. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh mong rằng trong năm 2021 Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp tục phát huy sức chiến đấu của Đảng, sự gương mẫu của đảng viên và phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cũng nhất trí phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 mà Đảng bộ Học viện Tư pháp đã đề ra và nhấn mạnh đến một số vấn đề mà Đảng bộ Học viện Tư pháp cần chú trọng trong năm 2021. Đó là Đảng bộ Học viện Tư pháp cần bám sát các chỉ tiêu đã đề ra; tập trung phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp; tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Học viện Tư pháp để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu thay mặt Đảng ủy Học viện Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Tinh và các ý kiến phát biểu trong Hội nghị đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy Học viện hoàn thiện dự thảo báo cáo, trong đó cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Học viện Tư pháp cũng đã trao Giấy khen cho 02 Chi bộ và 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.