Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Hôm nay, 14/01/2020, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp tham gia Hội nghị. Đại biểu đến dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp
Một bộ phim ngắn báo cáo tổng kết công tác năm 2019 được trình chiếu trước Hội nghị với những hình ảnh ghi lại các hoạt động trong năm 2019 cho thấy, Học viện Tư pháp đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mặt công tác theo Kế hoạch công tác được phê duyệt; công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Bộ, ngành Tư pháp, đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được giao và tổ chức triển khai thí điểm lớp đào tạo nghề luật sư chất lượng cao; công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có nhiều đổi mới, số lượng hoạt động nghiên cứu tăng gấp 3 lần so với năm 2018; Tạp chí Nghề luật tiếp tục là cơ quan ngôn luận, diễn đàn trao đổi chuyên môn và đồng hành cùng với các sự kiện lớn của Học viện Tư pháp, của Ngành và đất nước; công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là việc triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố và kiện toàn, từng bước đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, nhiều văn bản thế chế nội bộ quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động, điều hành, quản trị nội bộ được ban hành; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng; Công tác Đảng được thực hiện bài bản, đồng bộ, toàn diện, đúng quy định. Công tác đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và vì cộng đồng; đời sống, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động được duy trì ổn định và nâng dần từng bước.
Đạt được kết quả nêu trên là do Học viện Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phụ trách Học viện Tư pháp. Đồng thời, Học viện nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Đặc biệt là sự lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Học viện Tư pháp, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả của Lãnh đạo Học viện Tư pháp cùng với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể công chức, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp.
Để ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của các cá nhân và tập thể trong năm 2019, tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập thể thuộc Học viện đạt thành tích xuất sắc trong công tác.


Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019 và khắc phục một số tồn tại, đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, chủ trương, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đối với từng lĩnh vực theo các phương hướng sau:
Thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam;
Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình mới của Học viện; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Học viện Tư pháp, Quyết định sửa đổi Quyết định 2229/QĐ/BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. Tiếp tục rà soát, xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định, đề án thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện Tư pháp.
Giữ vững tiến độ các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2019 chuyển sang; hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng mới theo kế hoạch năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.
Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với quy định mới của pháp luật; triển khai xây dựng bài giảng, học liệu thực hiện bồi dưỡng trực tuyến.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp học viện; giữ vững tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Nghề Luật, bảo đảm kế hoạch xuất bản một tháng một số.
Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào theo Kế hoạch được phê duyệt năm 2020.
Tổ chức thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 của Học viện Tư pháp. Tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
Tổ chức phát động và thực hiện thành công phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020 với chủ đề: “Trí tuệ, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết, hành động, hiệu quả”.
Hội nghị cũng nghe các báo cáo về Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo Kết quả công tác Thanh tra nhân dân năm 2019.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên nhất trí, tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu và nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp. Phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, trong năm 2020, Học viện Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, kiên định với mục tiêu xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp. Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên phát động phong trào thi đua năm 2020 trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động Học viện mang chủ đề: “Trí tuệ, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết, hành động, hiệu quả”.
Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân gồm 05 thành viên
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chúc mừng Học viện Tư pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đồng chí Nguyễn Kim Tinh chúc tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp đạt mục tiêu kết quả năm sau cao hơn năm trước