Nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế

Chiều 27/11/2020, Hội đồng nghiệm thu do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Chủ tịch đã tổ chức họp nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Học viện Tư pháp được giao chủ trì.
Theo Báo cáo tại buổi nghiệm thu, sau khi gửi Công văn xin ý kiến góp ý, đề xuất nhu cầu, Học viện Tư pháp nhận được văn bản góp ý và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng của 08 Bộ, ngành và 30 Sở Tư pháp. Các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào các nội dung, như đề nghị tách biệt nội dung bồi dưỡng cho đối tượng làm công tác pháp chế tại Bộ, ngành và đối tượng làm công tác pháp chế tại địa phương; Đề nghị giảm thời lượng; Đề nghị rà soát một số lỗi kỹ thuật, từ ngữ cho chính xác, phù hợp với quy định có liên quan. Báo cáo cũng đề cập đến kiến nghị của các cơ quan, đơn vị về việc sửa đổi, bổ sung quy định về biên chế nhân sự cho vị trí pháp chế để thực hiện chuyên môn hóa nhiệm vụ này tại các địa phương. 
Nội dung chương trình bồi dưỡng được thiết kế thành 2 phần để áp dụng riêng cho cán bộ làm công tác pháp chế tại Bộ, ngành Trung ương và cán bộ làm công tác pháp chế tại Bộ, ngành địa phương để phù hợp với công tác chuyên môn của từng đối tượng tham gia bồi dưỡng. Nội dung được xây dựng đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên sâu, theo hướng mở để cập nhật, bổ sung các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế.
Phát biểu tại buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao Học viện Tư pháp trong thời gian ngắn đã xây dựng hoàn thiện dự thảo Chương trình bồi dưỡng và cơ bản đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Thứ trưởng đề nghị Học viện tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung và hoàn thiện các nội dung của dự thảo Chương trình trước khi ban hành.