Học viện Tư pháp triển khai công tác năm 2021

Chiều 13/01/2021, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Phó giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu đồng chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng tham dự Hội nghị này.
Trong năm 2020, trên cơ sở Kế hoạch công tác của Học viện được phê duyệt theo Quyết định 234/QĐ-BTP ngày 10/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Học viện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị mình. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình nhân sự người đứng đầu của Học viện có sự thay đổi, Học viên Tư pháp đã trình và được Lãnh đạo Bộ phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Học viện Tư pháp đã tích cực, chủ động, đề ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, kịp thời khắc phục khó khăn để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác năm 2020. Tính đến ngày 31/12/2020, Học viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị theo Kế hoạch công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2020; kịp thời áp dụng hình thức bồi dưỡng từ xa theo phương thức trực tuyến, góp phần đáp ứng yêu cầu tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần duy trì nguồn thu, đảm bảo ổn định thu nhập, nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và người lao động của Học viện. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc; công tác xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Tạp chí Nghề luật được thực hiện xuất bản mỗi tháng một số theo đúng kế hoạch trong đó có các số chuyên đề chào mừng các sự kiện quan trọng của Bộ Tư pháp và Học viện Tư pháp. Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm và tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật. Học viện đã phối hợp với Học viện Tư pháp quốc gia Lào hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch hoạt động của Dự án năm 2020. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện bài bản, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động được kịp thời theo quy định mới của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của viên chức, người lao động, góp phần ổn định tư tưởng, yên tâm công tác và tạo động lực làm việc cho viên chức, người lao động. Các công tác khác như tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất, thông tin thư viện, thi đua khen thưởng cũng được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt.
Tại Hội nghị, Học viện Tư pháp đã xác định phương hướng công tác cụ thể trong năm 2021: Thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 và các nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tư pháp và triển khai các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án, văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện Tư pháp; kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Học viện Tư pháp, Quyết định sửa đổi Quyết định 2229/QĐ-BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp; Thực hiện đúng tiến độ các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2020 chuyển sang; hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng mới theo kế hoạch năm 2021; triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp từ xa theo phương thức trực tuyến; tập trung nâng cao chất lương đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định mới của pháp luật; triển khai xây dựng bài giảng, học liệu điện tử phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; Tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào từ nguồn ngân sách của Chính phủ Việt Nam theo Kế hoạch hoạt động được phê duyệt năm 2021; Tiếp tục kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp bộ môn; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động; tiếp tục rà soát, lựa chọn, phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp; Thực hiện tốt cơ chế tự chủ chi thường xuyên của Học viện Tư pháp, xây dựng Đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2024 của Học viện Tư pháp; Tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng chung ý kiến đánh giá, năm 2020 Học viện Tư pháp đã đạt được kết quả ấn tượng về các mặt công tác, môi trường làm việc thân thiện, quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ và hiệu quả. Những kết quả mà Học viện Tư pháp đạt được đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Bộ, ngành Tư pháp. Đại diện lãnh đạo các đơn vị cam kết trong năm 2021 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp để cùng triển khai hiệu quả công tác.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020 là một năm rất khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 phát triển, lây lan trên diện rộng đã tác động và làm ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Chính vì vậy, việc triển khai kế hoạch công tác, các hoạt động của Học viện Tư pháp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức toàn đơn vị, Học viện Tư pháp đã chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhờ đó đã hoàn thành và xuất sắc vượt nhiều chỉ tiêu trong công tác đào tạo và bồi dưỡng. Với những thành tích đó, Học viện Tư pháp vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được công nhận là “Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020” và nhận Bằng khen “Tập thể Lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nhiều cá nhân, tập thể của Học viện Tư pháp cũng được tôn vinh về các thành tích xuất sắc trong công tác.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng hoan nghênh Học viện đã nhận thức và chỉ ra được những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và cũng như đã đề xuất, kiến nghị các phương hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho những hạn chế đó. Thứ trưởng hi vọng và tin tưởng rằng Học viện sẽ sớm giải quyết được những vấn đề nêu trên trong năm 2021.
Thứ trưởng đề nghị Học viện Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, có quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực, phát huy trí tuệ tập thể; tập trung hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án ”Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục triển khai có chất lượng các chương trình đào tạo hiện có, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; tiếp tục triển khai các lớp bồi dưỡng học tập trung kết hợp với phương thức trực tuyến theo đúng quy định; đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả, chất lượng Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp Học viện đảm bảo chất lượng và hiệu quả, mang tính ứng dụng cao và phù hợp với định hướng phat triển của Học viện; thực hiện tốt cơ chế tự chủ chi thường xuyên của Học viện Tư pháp; xây dựng Đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2024 của Học viện Tư pháp; tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động
Thứ trưởng cũng ghi nhận các đề xuất của Học viện Tư pháp và các ý kiến tại Hội nghị đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công chung của toàn Bộ, ngành. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, năm 2021 Học viện Tư pháp sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu, đổi mới, bứt phá của toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động Học viện Tư pháp nhất định sẽ đạt được nhiều thành công mới, cùng đóng góp cho Bộ, ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ luôn quan tâm, ủng hộ Học viện Tư pháp.
Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc và viên chức, người lao động Học viện Tư pháp, Phó giám đốc phụ trách Nguyễn Xuân Thu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ và khẳng định, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, cùng nhau xây dựng Học viện Tư pháp phát triển ngày càng vững mạnh.
Nhân dịp này, Thứ trưởng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể Học viện Tư pháp và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.