Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự khoá III năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 166/QĐ-HVTP ngày 05/02/2020 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc mở Lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự khoá III năm 2020, ngày 02/6/2020, Học viện Tư pháp tổ chức khai giảng lớp học.

Xem thêm