Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 19

Lượt truy cập: 15341939

DDC 356.02
Tác giả CN Đỗ Văn Đại
Nhan đề Luật hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án; Tập 1 (sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung) / PGS. TS Đỗ Văn Đại
Lần xuất bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 938tr ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần với 120 bản án: phần 1- Nguồn của Luật hợp đồng gồm 22 bản án và bình luận bản án; phần 2 - Xác lập hợp đồng gồm 97 bản án từ bản án số 23 đến bán án số 120.
Từ khóa tự do Luật hợp đồng
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10924-8