Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 505

Lượt truy cập: 21190909

DDC 346.052
Tác giả CN Phạm Văn Tuyết; Lê Kim Giang
Nhan đề Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp : (Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015) / PGS. TS. Phạm Văn Tuyết; TS Lê Kim Giang
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H:Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 464 tr ; 15 x 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần: 1- Một số vấn đề chung về thừa kế; 2- Thừa kế theo di chúc; 3- Thừa kế theo pháp luật; 4- thanh toán và phân chia di sản; 5- thực trang tranh chấp và giải quyết tranh chấp về thừa kế
Từ khóa tự do Thừa kế
Từ khóa tự do Luật thừa kế
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10959-63