Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 389

Lượt truy cập: 21190096

DDC 340.092
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuân
Nhan đề Tìm hiểu về luật sư và nghề luật sư : Câu hỏi và bài tập tình huống / TS. Nguyễn Văn Tuân
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H:Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 471 tr ; 16 x24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bầy trong 4 phấn với 150 câu hởi: phần 1- Khái niệm về Luật sư và nghề Luật sư tương ứng với 56 câu hỏi; phần 2- Pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư tương ứng từ câu hởi 57 đến 107; phần 3- Đạo đức nghề nghiệp luật sư tương ứng với câu hỏi 108 đến 128; phần thứ 4- Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam tương ứng câu hỏi 129 đến 150; ngoài ra còn câu hỏi trác nhiệm và tự luận; Luật luật sư hợp nhất và Quy tắc đạo đức Luật sư
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Luật luật sư
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10964-8