Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 406

Lượt truy cập: 21191461

DDC 347.092
Tác giả CN NIGEL BLACKABY CONSTANTINE PARTASIDES QC; ALAN REDEERN; MARTIN HUNTER
Nhan đề Trọng tài Quốc tế
Lần xuất bản ấn bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản H:Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 889 tr ; 18 x 25cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 mục: 1- Khái quát về trọng tài Quốc tế; 2- Thỏa thuận trọng tài; 3 Luật áp dụng; 4- Thành lập và tổ chức Hội đồng Trọng tài; 5- Quyền hạn, nghĩa vụ và thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài; 6- Tiến hành tố tụng trongjt ài; 7- Vai trò của tòa án quốc gia đối với tố tụng trọng tài; 8- Trọng tài các Hiệp định đầu tư; 9- Phán quyết trong tài; 10 Phản đối phán quyết trọng tài; 11- Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài
Từ khóa tự do trọng tài quốc tế
Từ khóa tự do Luật trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD10969-71, PD10977-85