Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 405

Lượt truy cập: 21190177

DDC 345
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 : Phần thứ nhất: Những quy định chung (Bình luận chuyên sâu) / Th.S Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H.:Thông tin và truyền thông, 2018
Mô tả vật lý 427 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương : chương 1: Điều khoản cơ bản; 2- Hiệu lực của Bộ luật hình sự; 3- Tội phạm; 4- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; 5- Hình phạt; 6- Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội; 7- Quyết định hình phạt; 8 Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; 9- Xóa án tích ; 10 Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; 11- NHững quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học Bộ luật hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10972-6