Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 385

Lượt truy cập: 21190118

DDC 347.092
Nhan đề Sổ tay pháp luật về trọngt ài và hòa giải / Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn trí Tuệ, Nguyễn Văn Tiến...
Thông tin xuất bản H.:Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 798 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần chính: 1- khuôn khổ pháp luật điều chỉnh trọng tài và hòa giải; 2 những khái niệm cơ bản; 3- Vai trò của tòa án Việt Nam đối với trọngt ài thương mại trong nước và trọng tài thương mại nước ngoài có địa điểm giải quyết tranh chấp tại Việt Nam; 4- Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài ; 5- Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại
Từ khóa tự do trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(6): PD10986-91