Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 512

Lượt truy cập: 24510279

Chức năng nhiệm vụ

BÀI GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Giới thiệu:Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Tư pháp thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP  ngày 22/12/2015 về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp trên cơ sở tiền thân là Trung tâm Tin học và Tổ thư viện (tách ra từ Trung tâm Thông tin và nghiên cứu khoa học).
  1. Trung tâm Thông tin – Thư viện có các chức năng cơ bản như sau:
a) Tham mưu và giúp Giám đốc quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;
b) Xây dựng trình Giám đốc chiến lược, kế hoạch về CNTT, triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo và quản lý hành chính của Học viện Tư pháp; đảm bảo hệ thống thông tin, tin học hoạt động tốt;
c) Quản lý, quản trị Cổng thông tin điện tử Học viện Tư pháp;
d) Tham mưu và giúp Giám đốc quản lý hoạt động thư viện, in ấn, phát hành giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống của Học viện Tư pháp.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người lao động:
- Giám đốc.
- Các Phó Giám đốc.
- Các chuyên viên, biên tập viên, thư viện viên, kỹ sư CNTT, kỹ thuật viên.
4. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
Giai đoạn từ 2005-2006:
  • Phó trưởng phòng Phòng Tin học: Nguyễn Tuấn Long
Giai đoạn từ 2006-2007:
- Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Tuấn Long
Giai đoạn từ 2007-2011:
- Trưởng Phòng: Nguyễn Tuấn Long
Giai đoạn từ 2005–2011:
  • Phó giám đốc Trung tâm Tin học: Nguyễn Tuấn Long
Giai đoạn từ 2011-2012:
- Giám đốc: Nguyễn Tuấn Long
Giai đoạn từ 2013–2016:
  • Giám đốc: Bùi Đăng Hùng
Giai đoạn từ 2016 đến nay:
  • Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện: Bùi Đăng Hùng
  • Phó giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện: Hoàng Thế Đức